Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมพนักงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ข่าวสารการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายไพศาล ชัยชนะสงคราม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวบุษกร หนูสมแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวบุษกร หนูสมแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางวิภาภรณ์ เบิกนา
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางจิรพร โพธิญาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายนิพนธ์ ทับไทร
นิติกร
Responsive image
นายภูมิภักดิ์ ชูช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาววิภาพร สั่นสะท้าน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
Responsive image
นางสาวศิริวรรณ ชูวงศ์
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
Responsive image
นายกิตติพงศ์ ทองเถาว์
ผช.เจ้าหน้าที่บริหารฯ
Responsive image
นางสาวปวีณา เพ็งจันทร์
ผช.นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวอมริษา พุฒเล็ก
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายสมพร กล้าการ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสมพร ถ่องแท้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายปรีดี มะลิเครือ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายศราวุธ ถ่องแท้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นางพรทิพย์ ประมวลสุข
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสออนันต์ ขนานใต้
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสำราญ ถ่องแท้
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายโสภณ ทองรักจันทร์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอัมรินทร์ แสนสำราญ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอรุณ ศรีเพ็ง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายทวีศักดิ์ ศรีมณี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายทนุพงศ์ แซ่ตั้น
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเจิดวุฒิ แป้นแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th