Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลประพฤติตนแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนผังการให้บริการ
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กล่องข้อความถามตอบ Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบสูงๆ ต่ำๆ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าละเมาะ ทางด้านตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบไปจดป่าชายเลนมีลำคลองและสายน้ำเล็กๆ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขานอจู้จี้และไหลลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตกของตำบล ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การปลูกพืชจำพวกยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผสม
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเพหลา ตำบลเพหลา
ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลห้วยน้ำขาว
ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองท่อมเหนือ
ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 บ้านคลองแค ตำบลห้วยน้ำขาว และทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมใต้ ได้รับมรสุมทั้งสองฟากฝั่ง คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนชุกเกือบตลอดปี มีเพียง 2 ฤดูกาล คือ
     ฤดูร้อน เริ่มจากปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 36.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 2,109.12 มิลลิเมตร
     ฤดูฝน เริ่มจากปลายเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 2,189.64 มิลลิเมตร


ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งที่ทำการ ที่หมู่ที่ 2 ถนนคลองท่อม – ลำทับ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อม ประมาณ 2 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกระบี่ประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 0.50 ชั่วโมงในการเดินทางจากที่ทำการฯถึงจังหวัดกระบี่

เนื้อที่ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 66,812.50 ไร่ หรือ 106.9 ตารางกิโลเมตร


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th