Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมพนักงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ข่าวสารการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ

     
สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล)สภาพเศรษฐกิจของประชากรในเขตตำบลคลองท่อมใต้ เศรษฐกิจหลักของประชากร คือ ภาคการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว สวนผลไม้ผสม ทำไร่ รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ หัตถกรรม ค้าขาย รับจ้าง อื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     การประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรม รวม 40,590 ไร่ รวม 968 ครอบครัว
- ทำสวน พื้นที่ทำสวนทั้งหมด 25,330 ไร่ ร้อยละ 71.05 จำนวน 852 ครอบครัวรายได้เฉลี่ย 42,250 บาท/ปี/ครอบครัว
- ทำไร่ พื้นที่ทำไร่ทั้งหมด 525 ไร่ ร้อยละ 2.50 จำนวน 30 ครอบครัวรายได้เฉลี่ย 22,000 บาท/ปี/ครอบครัว
- เลี้ยงสัตว์ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 585 ไร่ ร้อยละ 4.67 จำนวน 56 ครอบครัวรายได้เฉลี่ย 25,000 บาท/ปี/ครอบครัว
- ประมง (น้ำจืด/น้ำเค็ม) พื้นที่ทำการประมงทั้งหมด 200 ไร่ ร้อยละ 2.50 จำนวน 30 ครอบครัว รายได้เฉลี่ย 23,000 บาท/ปี/ครอบครัว
     การประกอบอาชีพ ด้านรับจ้างทั่วไป รวม 50 ครอบครัว 
- รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 4.17 รายได้เฉลี่ย 22,250 บาท/ปี/ครอบครัว
     การประกอบอาชีพ ด้านอื่นๆ รวม 181 ครอบครัว เช่น รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ธุรกิจส่วนตัว 
- ร้อยละ 15.09 รายได้เฉลี่ย 37,008 บาท/ปี/ครอบครัว
ที่มา:ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของตำบลคลองท่อมใต้ ณ เดือน มีนาคม 2550 จำนวน 1,199 ครอบครัว

     ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียงของตำบลคลองท่อมใต้
1. ยางพารา ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9 
2. ปาล์มน้ำมัน ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9
3. ไวน์ผลไม้ ม.8 
4. หัตถกรรมจากเตยปาหนัน,เตยกระจูด ม.3,6
5. การปศุสัตว์ วัว,โค,สุกร,เป็ด,ไก่,ปลา ม.1,2,3,4,5,6
6. กลุ่มผลิตเครื่องแกง,กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ม.1
7. การแปรรูปอาหารทะเล เช่น กลุ่มทำกะปิ ม.3,6,7
8. งานฝีมือประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา ม.5,8

    
      หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร
ก๊าซ(ขายปลีก)
โรงแรม
ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก
โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงสี(ขนาดเล็ก)
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 5 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th