Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมพนักงาน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ข่าวสารการบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
การรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยกัน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     แนวทางพัฒนา
     1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
     2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำ ขยายเขตระบบประปา พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคภค - บริโภค
     3. ขยายเขตการบริการระบบไฟฟ้าสาธารณะ
     4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต และสังคมอยู่ดีมีสุข
     แนวทางพัฒนา
     1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
     2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย


ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
     แนวทางพัฒนา
     1. สร้างจิตสำนึก อนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
     แนวทางพัฒนา
     1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
     2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง
     3. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน


ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
     แนวทางพัฒนา
     1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
     แนวทางพัฒนา
     1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน


ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     แนวทางพัฒนา
     1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสภาพพื้นที่ของตำบลให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภายในอำเภอ


ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การจัดทำผังเมืองรวม
     แนวทางพัฒนา
     1. พัฒนาการจัดทำผังเมืองรวมของตำบล


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th