Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลประพฤติตนแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนผังการให้บริการ
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กล่องข้อความถามตอบ Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศราคากลาง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ย. 2564
ถึง
03 ต.ค. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 8 บ้านในควน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
03 ก.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ (Food Waste Recycling Machine) จำนวน 1 เครื่อง
03 ส.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
21 ส.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8 บ้านในควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
17 ก.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 มิ.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน
10 มิ.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 8 บ้านในควน
24 ม.ค. 2563
ถึง
24 ก.พ. 2563
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง
08 ม.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านนาใน
08 ม.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านนาใน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th