Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินการตามแผน
โครงสร้างองค์กร
ฝ่ายการเมือง
ฝ่ายราชการประจำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายใน และภายนอกที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการปรุะชุมพนักงาน ประจำเดือน
งาน สปสช.
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
รับเรื่องทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการตรวจสอบการเงิน
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชุมพนักงาน
นโยบายความโปร่งใส
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ผลการดำเนินการตามนโยบาย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประมวลจริยธรรมและการดำเนินการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุม
นัดประชุม/เชิญประชาชนร่วมการประชุม
รายงานการประชุม
สรุปผลการประชุมสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
http://www.khlongthomtai.go.th/system_files/147/1ae7b961536e87c93481e81cf6dc7b26.png

ช่องทางแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายในที่/ทางสาธารณะ
แจ้งเบาะแสป้ายติดตั้งในที่/ทางสาธารณะ คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 (ออนไลน์) หมดเขตสแกนผ่านคิว... (28 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน1อัตตรา (26 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแปลงขยะอินทรียืเป็นปุ๋ย (08 ก.พ. 2567)  
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ประจำป... (07 ก.พ. 2567)
ขั้นตอนและเอกสารการทำบัตรคนพิการ (24 ม.ค. 2567)
แจ้งเตือน การชำระภาษีที่ดินฯ (01 ก.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (06 ก.ค. 2566)
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ด... (06 ก.ค. 2566)
ประกาศขยายเวลาชำระภาษี (06 ก.ค. 2566)
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้... (15 มิ.ย. 2566)
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integr... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศ ช่องทางอิเลกทรอนิกส์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ (25 ม.ค. 2566)
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ... (01 ธ.ค. 2565)
การชำระค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย ผ่านระบบออนไลน์ (29 เม.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 เม.ย. 2565)
รับสมัครเด็กเล็ก ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ (01 ก.พ. 2565)
กกต.ส่งเจ้าหน้าที่ออกรับการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง (04 ม.ค. 2565)
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยแรก (22 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่องให้มีก... (07 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่องให้มีก... (07 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (30 พ.ค. 2567)  

องค์การส่วนตำบลคลองท่อมใต... (03 เม.ย. 2567)  

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาน... (13 มี.ค. 2567)  

พิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภา... (01 มี.ค. 2567)

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท... (14 ก.พ. 2567)

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ... (14 ก.พ. 2567)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแปลงข... (08 ก.พ. 2567)

ต้อนรับองคมนตรีและคณะติดต... (31 ต.ค. 2566)

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสว... (30 ส.ค. 2566)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำ... (27 ก.ค. 2566)

โครงการอบรมมารยาทไทย (27 ก.ค. 2566)

เจตจำนงสุจริตผู้บริหารท้อ... (21 ก.ค. 2566)

โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท... (27 ก.พ. 2566)

การส่งเสริมการจัดทำขยะเปี... (23 มิ.ย. 2565)

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ... (12 พ.ค. 2565)

รับสมครเด็กล็ก ศพด อบต. (01 ก.พ. 2565)

กองช่าง องค์การบริหารส่วน... (22 ธ.ค. 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (22 ธ.ค. 2564)

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริห... (09 ก.ย. 2564)

ประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้า... (13 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (11 มิ.ย. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (11 มิ.ย. 2567)  
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายหนองหว้า ซอ... (10 มิ.ย. 2567)  
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลประกวดราคาทางอิเลกทรอนิกส์ ซอยศูนย์ หมู่ที่ 4 (10 มิ.ย. 2567)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหวัา ซอย 1 ม.4 บ้านนาใน ด้วยวิธีการทางอิเ... (28 พ.ค. 2567)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยศุนย์ ม.4 บ้านนาใน ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิ... (28 พ.ค. 2567)
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ธ.ค. 2566)
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (13 พ.ย. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (04 ต.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 (11 ก.ย. 2566)
ประกาศ ช่องทางอิเลกทรอนิกส์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ (25 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบร... (01 เม.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพัฒนา 3 (06 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (23 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหมือง เอส เค (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนพหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 ก.ค. 2567)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงาน (26 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 เม.ย. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (27 มี.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (08 มี.ค. 2567)
ประกาศผลการสรรหา/เลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (25 ธ.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (22 ธ.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 พ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (09 พ.ย. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 ต.ค. 2566)
ประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ส.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (25 ส.ค. 2566)
แก้ไขประกาศ ภาคผนวก ก (17 ส.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา (07 ส.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (12 ก.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (15 มิ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างครั้งที่4-65 (26 ต.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ต.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4-65 (22 ก.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th