Responsive image
เมนูหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองท่อมใต้ ประจำปี 2561 (16 ส.ค. 2561)  
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลคลองท่อมใต้ (06 มิ.ย. 2559)  
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลคลองท่อมใต้(ต่อ) (06 มิ.ย. 2559)  
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ข... (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ข... (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหา... (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน (12 ก.พ. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (12 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (29 ส.ค. 2561)  

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (14 ก.ย. 2560)  

กิจกรรมเด็กปฐมวัยเต้นแอโร... (29 ส.ค. 2560)  

กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอ... (23 ส.ค. 2560)

กิจกรรม อบต.พบและบริการปร... (23 ส.ค. 2560)

ลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกี... (11 ส.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (19 ก.ย. 2559)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่อง... (19 ก.ย. 2559)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (09 ก.พ. 2559)

(09 ก.พ. 2559)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ม.ค. 2558)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ม.ค. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ... (13 ม.ค. 2558)

โครงการรวมใจภักรักษ์พื้นท... (13 ม.ค. 2558)

ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ... (29 ก.ย. 2557)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ส.ค. 2557)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประ... (13 ส.ค. 2557)

โครงการเสวนาเพื่อรวบรวมคว... (24 ก.ค. 2557)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบ... (15 พ.ค. 2557)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (25 มี.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพัฒนา 3 (06 ส.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหมือง เอส เค (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนพหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านตาแจ้ง-โกเชียร หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงจุก (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมือง เอส เค (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขนย้ายขยะพร้อมถมดินบริเวณปากบ่อขยะ (27 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังหินตัดใหม่ ช่วงที่ 1,2 หมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหมูดุด หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ... (09 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 บ้านนาใน (ซอยหนองหว้า) (09 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนศรีราช-นาบนทุ่ง (02 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (ซอยหนองหว้า) (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th