Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลประพฤติตนแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนผังการให้บริการ
รายงานการประชุมสภาฯ
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการให้บริการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กล่องข้อความถามตอบ Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ส่งเจ้าหน้าที่ออกรับการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง (04 ม.ค. 2565)  
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยแรก (22 ธ.ค. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่องให้มีก... (07 ต.ค. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่องให้มีก... (07 ต.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลงวันที่ 16... (23 ส.ค. 2564)
การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกลำ้ทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (07 ก.ค. 2564)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (30 เม.ย. 2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรา... (28 เม.ย. 2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง การควบคุมโรคพิอษสุนัขบ้า พ.ศ.... (28 เม.ย. 2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง ตลาดพ.ศ. ๒๕๖๔ (28 เม.ย. 2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๔... (28 เม.ย. 2564)
บริการทำหมัน สุนัขและแมว ฟรี (29 มี.ค. 2564)
ขอเชิญร่วมโครงการ อบต.พบและบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 มี.ค. 2564)
รับสมัครนักเรียนประจำศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลคลองท่อม... (22 ก.พ. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563(รอบ12เดิอน) (14 ต.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลอบรมโครงการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ (07 ส.ค. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ... (15 ก.ค. 2563)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) (14 ก.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563(รอบ6เดิอน) (14 ก.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562(รอบ12เดิอน) (14 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กองช่าง องค์การบริหารส่วน... (22 ธ.ค. 2564)  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (22 ธ.ค. 2564)  

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริห... (09 ก.ย. 2564)  

กิจกรรมเก็บขยะวันแม่ 12 ส... (12 ส.ค. 2563)

วันวิสาขบูชา (06 พ.ค. 2563)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจ... (14 เม.ย. 2563)

ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง... (06 พ.ย. 2562)

เจตจำนงสุจริตผู้บริหารท้อ... (17 ต.ค. 2562)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแ... (10 ม.ค. 2562)

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (29 ส.ค. 2561)

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (14 ก.ย. 2560)

กิจกรรมเด็กปฐมวัยเต้นแอโร... (29 ส.ค. 2560)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอ... (23 ส.ค. 2560)

กิจกรรม อบต.พบและบริการปร... (23 ส.ค. 2560)

ลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกี... (11 ส.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (19 ก.ย. 2559)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่อง... (19 ก.ย. 2559)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (09 ก.พ. 2559)

(09 ก.พ. 2559)

อบต.คลองท่อมใต้ ร่วมเดินเ... (13 ม.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ต.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพัฒนา 3 (06 ส.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (23 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหมือง เอส เค (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนพหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านตาแจ้ง-โกเชียร หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงจุก (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมือง เอส เค (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขนย้ายขยะพร้อมถมดินบริเวณปากบ่อขยะ (27 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังหินตัดใหม่ ช่วงที่ 1,2 หมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหมูดุด หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ... (09 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 บ้านนาใน (ซอยหนองหว้า) (09 เม.ย. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         ผู้บริหาร
Responsive image
ประกาศเจตนารมณ์งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
(14 ธ.ค. 2564)  
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th

                   
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表