Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินการตามแผน
โครงสร้างองค์กร
ฝ่ายการเมือง
ฝ่ายราชการประจำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายใน และภายนอกที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการปรุะชุมพนักงาน ประจำเดือน
งาน สปสช.
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
รับเรื่องทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการตรวจสอบการเงิน
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชุมพนักงาน
นโยบายความโปร่งใส
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ผลการดำเนินการตามนโยบาย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประมวลจริยธรรมและการดำเนินการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุม
นัดประชุม/เชิญประชาชนร่วมการประชุม
รายงานการประชุม
สรุปผลการประชุมสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือน การชำระภาษีที่ดินฯ (01 ก.ย. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (06 ก.ค. 2566)  
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ด... (06 ก.ค. 2566)  
ประกาศขยายเวลาชำระภาษี (06 ก.ค. 2566)
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้... (15 มิ.ย. 2566)
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integr... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศ ช่องทางอิเลกทรอนิกส์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ (25 ม.ค. 2566)
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ... (01 ธ.ค. 2565)
การชำระค่าบริการขนถ่ายขยะมูลฝอย ผ่านระบบออนไลน์ (29 เม.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 เม.ย. 2565)
รับสมัครเด็กเล็ก ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ (01 ก.พ. 2565)
กกต.ส่งเจ้าหน้าที่ออกรับการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง (04 ม.ค. 2565)
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยแรก (22 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่องให้มีก... (07 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่องให้มีก... (07 ต.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 ก.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลงวันที่ 16... (23 ส.ค. 2564)
การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกลำ้ทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (07 ก.ค. 2564)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (30 เม.ย. 2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรา... (28 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสว... (30 ส.ค. 2566)  

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำ... (27 ก.ค. 2566)  

การส่งเสริมการจัดทำขยะเปี... (23 มิ.ย. 2565)  

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแร... (17 พ.ค. 2565)

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ... (12 พ.ค. 2565)

รับสมครเด็กล็ก ศพด อบต. (01 ก.พ. 2565)

กองช่าง องค์การบริหารส่วน... (22 ธ.ค. 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (22 ธ.ค. 2564)

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริห... (09 ก.ย. 2564)

ประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้า... (13 เม.ย. 2564)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (15 ก.พ. 2564)

กิจกรรมเก็บขยะวันพ่อ 5 ธั... (07 ธ.ค. 2563)

วันวิสาขบูชา (06 พ.ค. 2563)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจ... (14 เม.ย. 2563)

ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง... (06 พ.ย. 2562)

เจตจำนงสุจริตผู้บริหารท้อ... (17 ต.ค. 2562)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแ... (10 ม.ค. 2562)

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (29 ส.ค. 2561)

กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็... (14 ก.ย. 2560)

กิจกรรมเด็กปฐมวัยเต้นแอโร... (29 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ช่องทางอิเลกทรอนิกส์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ (25 ม.ค. 2566)  
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ต.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยพัฒนา 3 (06 ส.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ (01 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (23 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหมือง เอส เค (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนพหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (06 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านตาแจ้ง-โกเชียร หมู่ที่ 4 บ้านนาใน (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (15 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงจุก (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมือง เอส เค (30 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขนย้ายขยะพร้อมถมดินบริเวณปากบ่อขยะ (27 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังหินตัดใหม่ ช่วงที่ 1,2 หมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหมูดุด หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ... (09 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ส.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (25 ส.ค. 2566)  
แก้ไขประกาศ ภาคผนวก ก (17 ส.ค. 2566)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา (07 ส.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (12 ก.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (15 มิ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างครั้งที่4-65 (26 ต.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ต.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4-65 (22 ก.ย. 2565)
ประก่าศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ตำแหน่... (15 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (02 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ดารรับโอน (ย้าย) ผอ.กองการศึกษา (06 ก.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 2 ... (05 ก.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (23 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งท... (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/65 จำนวน 2 ตำ... (24 พ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2565 จำนว... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (10 มี.ค. 2565)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (14 ก.พ. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         ผู้บริหาร
Responsive image
 
สายด่วนนายก
0904950242
(14 ธ.ค. 2564)  
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดคลองท่อม (วัดพัฒนาตัวอย่าง) (19 เม.ย. 2554)  
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th