Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แจ้งผลการอนุมัติต่าง ๆ
แผนภูมิและขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
Responsive image
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้และผู้นำชุมชนต่างๆ มีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่กำหนดพร้อมทั้งได้เรียนรู้จากสถานที่จริงในการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ  มูลฝอย ของเทศบาลตำบลเด่นชัย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  และในเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมจนส่งผลให้ได้รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการส่งเสริมจริยธรรม จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ตำบลเมืองแปง  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินชีวิต สร้างอาชีพเสริม  สร้างรายได้ให้ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ของเรนฟอเรส ฟาร์ม ตำบลแก่งโสภา  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  

 

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
หมู่ที่ 2  ถนนคลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7564-0364 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@khlongthomtai.go.th

www.khlongthomtai.go.th